Thưởng thức Travels của bạn Để Tây Ban Nha

5679346111 0164a197f3 m Thưởng thức Travels của bạn Để Tây Ban Nha

Điều Dimassimo Tommy

default Thưởng thức Travels của bạn Để Tây Ban Nha

Nhiều hơn 5.000.000 người thất nghiệp ở Tây Ban Nha năm ngoái. Con số thất nghiệp mới nhất của đất nước đã được phát hành vào ngày thứ Sáu. Cơ quan xếp hạng Standard & Poor được công bố vào thứ năm rằng nó đã hạ cấp xếp hạng tín dụng của đất nước. Với 38.769 người mất việc làm trong tháng Hai, và sự đánh giá mới cho thấy không trả nợ cho đất nước, tổ chức công đoàn được quan tâm sâu xa về việc tăng thất nghiệp. Al Jazeera của Sonia Gallego báo cáo từ Madrid.
Video Rating: 4/5