Thông tin du lịch City Of Salamanca

7856577 df5e37172f m Thông tin du lịch City Of Salamanca

Điều Sơn màu xám

www.espanolensalamanca.com Salamanca, thành phố tốt nhất để học tập. Nơi tốt nhất để thực hành nói Tiếng Tây Ban Nha. Salamanca, THÀNH PHỐ HỌC Tây Ban Nha. Đây chỉ là một ngày kỳ diệu ở Salamanca, có vui vẻ!