Borrowing Money

“Glad to see you, old man. Can you lend me five dollars ?”
“Sorry, but I haven’t a cent with me today”

“And at home ?”
“They’re all very well, thank you, very well”.


Vay tiền

– Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không?
– Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người.
– Còn ở nhà thì sao?
– Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, khỏe lắm.